39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் வருகைதந்துள்ளார்.

39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் வருகைதந்துள்ளார்.

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் நோர்வேக்கு வருகைதந்துள்ளார்.

Share this post