39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் வருகைதந்துள்ளார்.

Posted by: admin Category: Others Comments: 0

39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் வருகைதந்துள்ளார்.

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 39ம் ஆண்டு நிகழ்வில் கலந்துசிறப்பிபதற்காக “நீயா நானா” புகழ் கோபிநாத் அவர்கள் நோர்வேக்கு வருகைதந்துள்ளார்.

Share this post