தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு நோர்வே பிரதமமந்திரியின் வாழ்த்து