சங்கம் விளையாட்டு கழகம் & நோர்வே தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து நடாத்திய கரம்-சதுரங்கம் சுற்றுப் போட்டிகள் நேற்று (19.02.2022) நடைபெற்றது.

Posted by: admin Category: News, Sports Comments: 0

சங்கம் விளையாட்டு கழகம் & நோர்வே தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து நடாத்திய கரம்-சதுரங்கம் சுற்றுப் போட்டிகள் நேற்று (19.02.2022) நடைபெற்றது.

சங்கம் விளையாட்டு கழகம் & நோர்வே தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து நடாத்திய கரம்-சதுரங்கம் சுற்றுப் போட்டிகள் நேற்று (19.02.2022) நடைபெற்றது.

சங்கம் விளையாட்டு கழகம் & நோர்வே தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து நடாத்திய கரம்-சதுரங்கம் சுற்றுப் போட்டிகள் நேற்று (19.02.2022) நடைபெற்றது.

Frogner Kulturhuset – கலாச்சார மண்டபத்தில் நடைபெற்ற விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இந்தக் காணொளியில் பார்வையிடுங்கள்.

Share this post