சுனாமி நினைவுநாள் பற்றிய பத்திரிகை அறிவித்தல்

சுனாமி நினைவுநாள் பற்றிய பத்திரிகை அறிவித்தல்

சுனாமி நினைவுநாள் பற்றிய பத்திரிகை அறிவித்தல்.
20.12.2019 Groruddalen avis என்னும் பத்திரிகையில் வெளி வந்தது.

Share this post