15.06.2019 அன்று Stovner இல் நடைபெற்ற Beats & Treats விழா

15.06.2019 அன்று Stovner இல் நடைபெற்ற Beats & Treats விழா

15.06.2019 அன்று Stovner இல் நடைபெற்ற Beats & Treats விழாவின்போது தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் கலந்துகொண்ட குட்டி மாஸ்டரது மாணவர்களின் இசைநிகழ்வும் நடனமும்.

Share this post