நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40 ஆவது ஆண்டுக்கான வெளியரங்க காற்பந்து போட்டி

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40 ஆவது ஆண்டுக்கான வெளியரங்க காற்பந்து போட்டி

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40 ஆவது ஆண்டுக்கான வெளியரங்க காற்பந்து போட்டி

August 24/25, 2019 @ 8:00 AM

Furuset stadion, Tevlingveien 5, Oslo, Ved: Ikea Furuseth

For mer informasjon: 41306338

Share this post