ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019

ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019

ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019
Date: 05-05-2019
Place: Frogner Skole og kultursenter
For Ticket: https://tamilsangam.yapsody.com/event/index/407161/band-competition-2019

Share this post