வாராந்தம் புதன்கிழமைகளில் Sjakk வகுப்புக்கள் நடாத்தப்படுகின்றன

Posted by: admin Category: Sports Comments: 0

வாராந்தம் புதன்கிழமைகளில் Sjakk வகுப்புக்கள் நடாத்தப்படுகின்றன

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் காரியாலத்தில் வாராந்தம் புதன்கிழமைகளில் மாலை 18.00 மணிக்கு Sjakk வகுப்புக்கள் நடாத்தப்படுகின்றன. இவ்வகுப்புகளில் பங்குபற்ற விரும்புவோர் பின்வரும் இணையத்தளத்தில் உங்களது பதிவுகளை மேற்கொள்ளவும்

Address: Norway Tamil Sangam,
Stovner vel,
Fjellstuveien 26, 0982 Oslo, Norway.

Share this post