நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் வருடாந்த Carrom and Chess போட்டிகள்

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் வருடாந்த Carrom and Chess போட்டிகள்

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் வருடாந்த Carom போட்டிகள் கோரோனா விதிமுறைகளுக்கு அமைய Utsikten Karihaugen மண்டபத்தில் நடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

Share this post