நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெண்களுக்கான கரம் சுற்றுப்போட்டிள்

Posted by: admin Category: News, Sports Comments: 0

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெண்களுக்கான கரம் சுற்றுப்போட்டிள்

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் வருடாந்த கரம் சுற்றுப்போட்டிகளில் இம்முறை புதிதாக பெண்களுக்கான கரம் சுற்றுப்போட்டிகளை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Share this post