பரதநாட்டியம் தனிநடனம் (Solo) (சர்வதேசரீதியாக) – 2019


பரதநாட்டியம் தனிநடனம் (Solo) (சர்வதேசரீதியாக) – 2019

பரதநாட்டியம் தனிநடனம் (Solo) (சர்வதேசரீதியாக) – 2019

Date: 07/08-09-2019
Place: Frogner skole og kultursenter, Trondheimsvegen 362, 2016 Frogner, Norway

Share this post