மாணிக்கவிழா நிகழ்வுகள்

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் காட்சியூம் கானமும் (Music video) போட்டி – 2019

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் காட்சியூம் கானமும் (Music video) போட்டி – 2019 விண்ணப்ப முடிவூ திகதி : 31.08.2019

Read more...

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் நாடக எழுத்துருப்போட்டி – 2019

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் நாடக எழுத்துருப்போட்டி – 2019 விண்ணப்ப முடிவூ திகதி : 31.03.2019

Read more...

அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்தப்படும் சிறுகதை, கவிதைப் போட்டிகள் – 2019

அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்தப்படும் சிறுகதை, கவிதைப் போட்டிகள்  – 2019 விண்ணப்ப முடிவூ திகதி : 31.03.2019

Read more...

நோர்வே ரீதியாக நடாத்தப்படும் கருநாடக இசை போட்டி – 2019

நோர்வே ரீதியாக  நடாத்தப்படும் கருநாடக இசை போட்டி – 2019 Date: 05-05-2019 விண்ணப்ப முடிவூ திகதி : 31.03.2019

Read more...

ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019

ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019 Date: 05-05-2019 Place: Frogner Skole og kultursenter For Ticket: https://tamilsangam.yapsody.com/event/index/407161/band-competition-2019

Read more...