நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் இசைப் பயிற்சிக்கூடம், ஒலிப்பதிவுக்கூடம் – TS STUDIO

Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் இசைப் பயிற்சிக்கூடம், ஒலிப்பதிவுக்கூடம் – TS STUDIO

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் இசைப் பயிற்சிக்கூடமும், ஒலிப்பதிவுக்கூடமும் தைத்திருநாளாம் இன்றிலிருந்து இசையார்வமுள்ள இளையோருக்காய் பாவனைக்கென அறிமுகப்படுத்துவதில் மிக மகிழ்வுறுகிறோம்.

 

Share this post