விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் போட்டி விதிகள்

2019 மாணிக்கவிழா நிகழ்வுகளின் விண்ணப்ப படிவங்கள் மற்றும் போட்டி விதிகள்

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் நாடக எழுத்துருப்போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

மாணிக்க விழா நாடக எழுத்துருப்பிரதி வந்துசேரவேண்டிய இறுதித்திகதி 31.08.2019

பரதநாட்டியப்போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

Freestyle Duet (இருவர்) (சர்வதேசரீதியாக) -2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் காட்சியூம் கானமும் (Music video) போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

நோர்வே ரீதியாக  நடைபெறும் நிழற்படப்போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் குறும்படப் போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்தப்படும் சிறுகதை, கவிதைப் போட்டிகள்  – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

சதுரங்க விதிமுறைகள் ( Rules of chess ) – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

ஐரோப்பிய கரம் சுற்றுப் போட்டி விதிமுறைகள் – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

நோர்வே ரீதியாக நடாத்தப்படும்
கவிதைப்போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

நோர்வே ரீதியாக  நடாத்தப்படும் கருநாடக இசை போட்டி – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் இசைக்குழுப்போட்டிகள் – 2019
விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம் செய்ய

விண்ணப்பம் அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல்:

ts40@norwaytamilsangam.com

தபால் முகவரி:

NORWAY TAMIL SANGAM,
STOVNER VEL,
FJELLSTUVEIEN 26,
0982 OSLO,
NORWAY

Payment detail:

Vipps. 82040
Konto. 1503.69.52242

குறிப்பு:

போட்டிக்கு மூன்றிலும் குறைவான விண்ணப்பங்கள் கிடைத்தால் இப் போட்டி இரத்துச் செய்யப்படும்.